Projekt "Opäť na olympiádu z Mladej gardy" podporený dotáciou hlavného mesta SR Bratislavy sa úspešne podaril

Projekt realizovaný v období od 31.5.2023 do 30.9.2023 dopadol nad očakávania. Zámerom projektu bolo vyhľadať atletické talenty z radov bratislavských detí a mládeže a začať z nich vychovávať do budúcna možno až účastníka OH. Zámerom bolo priviesť deti a mládež k rozmanitým atletickým disciplínam, odovzdávať im skúseností erudovanými trénermi a to všetko na rovnakom mieste, u nás na Mladej garde v Bratislave, na pôde ktorá vychovala množstvo účastníkov vrcholných podujatí a olympionikov. K splneniu stanovených úloh bolo nevyhnutné disponovať s funkčným a bezpečným atletickým náradím na viaceré atletické disciplíny.
Zámery projektu sa vydarili, na začiatku bol najprv zakúpený nový diel výškarského doskočiska, čím došlo k jeho sfunkčneniu. Následne boli v letných mesiacoch zrealizované 2 turnusy detských letných atletických táborov kam sa podarilo prilákať aj pár nových detí a na začiatku nového školského roka sa podarilo prilákať na Mladú gardu trénermi zaradenými do projektu a zapísať na atletiku cez 70 nových detí, ktoré dodnes v atletike pokračujú. Či z vyhľadaných detí a talentov vyrastie aj olympionik ukáže až budúcnosť. Časť detí a mládeže, ktoré absolvovali aj detské atletické tábory sa na jeseň zúčastnili aj rôznych atletických pretekov, na ktorých si nepočínali vôbec zle. Z Majstrovstiev Bratislavy vo viacboji mladšieho žiactva (Lafranconi 3.9.2023) si odniesli  1x2.miesto, 1x5.miesto, 1x6.miesto a 1x7.miesto. Z Majstrovstiev SR ml. žiactva vo viacboji (Martin 15.9.2023) 1x6. miesto a 2x18.miesto a na Majstrovstvách SR st. žiactva (Dubnica nad Váhom 9.-10.9.2023) 1x4.miesto (1500m prek. žiačky), 1x 6.miesto (300m prek. žiačky), 1x7.miesto (100m prek žiaci) a 1x8.miesto (1500m prek. žiačky).
Vyhľadávanie talenov a najmä vedenie detí k rôznym atletickým disciplínam sa podarilo, preto hodnotíme projekt pozitívne a naplnenie jeho cieľov za splnené. Ďakujeme preto hlavnému mestu SR za prejavenú dôveru.

Tréneri a vedenie AO

2. turnus Denného letného atletického tábora máme taktiež za sebou a dopadol skvelo

Tábor bol zorganizovaný našim Atletickým oddielom TJ Slávia STU Bratislava na Mladej garde v dňoch 28.8.-1.9.2023 pod vedením trénerov Mgr. Erika Martinca a Hajnalky Tóthovej. Počasie nám nakoniec prialo a podmienky na trénovanie tak boli výborné. Vďaka tomu sa podarilo absolvovať všetky naplánované aktivity a tréningy bez nutnosti improvizácie. Nakoľko atletický štadión na Mladej garde disponuje skvelými podmienkami na atletické aktivity boli tieto prednosti plne využité. Popri tréningovom procese bola pravidelne zabezpečovaná aj strava (desiata, obed, olovrant) a pitný režim. Suma sumárum, 2. turnus denného atletického tábora naplnil očakávania. Deti sa podarilo naučiť resp. zdokonaliť ich techniku behu, hodov a skokov, čo im do budúcna napomôže ak vytrvajú pri atletike. Aj tento krát nás veľmi potešily pochvaly a pozitívne ohlasy od rodičov a rodinných príslušníkov detí. Pevne veríme, že sa tieto pozitívne ohlasy prejavia aj vo forme vyššieho záujmu o atletiku a jej jednotlivé disciplíny.
Na záver si dovolíme poďakovať aj hlavnému mestu SR Bratislave za podporu projektu „Opäť na olympiádu z Mladej gardy“ vďaka ktorému sa podarilo aj 2. turnus Denného letného atletického tábora zorganizovať. Ďakujeme.
Tréneri a vedenie AO

1. turnus Denného letného atletického tábora dopadol vynikajúco

Denný letný atletickýtábor (1. turnus) zorganizovaný našim Atletickým oddielom TJ Slávia STU Bratislava na Mladej garde v dňoch 3.-7.7.2023 pod vedením trénerov Mgr. Erika Martinca a Hajnalky Tóthovej dopadol  vynikajúco. Podmienky na trénovanie boli výborné, vďaka čomu sa podarilo absolvovať všetky naplánovanétréningové jednotky a hry bez nutnosti improvizácie. Atletický štadión naMladej garde disponuje skvelými podmienkami na takéto aktivity pre atlétova trénerov, čo sme na zdarnú realizáciu všetkých pohybových aktivít aj plne využili. Popri tréningovomprocese bola na vysokej úrovni pravidelne zabezpečená aj strava (desiata, obed,olovrant) a pitný režim.Suma sumárum, dennýletný atletický tábor (1. turnus) naplnil očakávania organizátora. Deti sa podarilo naučiť a zdokonaliť techniku behu, hodov a skokov, čo im do budúcna napomôže napr. pri správnom držaní tela, skvalitní rozsah ich pohybu a v prípade, že pri atletike aj vytrvajú nárast ich výkonnosti. Taktiež obdržanépozitívne ohlasy od rodičov a rodinných príslušníkov detí nás milopotešili a pevne veríme, že sa prejavia aj formou vyššieho záujmu o atletiku a jej jednotlivé disciplíny, ktoré im ponúkame v u nás v atletickom klube Slávia STU Bratislava na Mladej garde. V neposlednomrade si dovolíme poďakovať aj hlavnému mestu SR za podporu projektu „Opäť naolympiádu z Mladej gardy“ vďaka ktorému sa podarilo 1. turnus Denného letného atletického tábora zorganizovať. Ďakujeme a už sa tešíme na 2. kolo (2. Turnus - 28.8. - 1.9.2023).
Tréneri a vedenie AO

Tábory a aktivity v rámci projektu Opäť na olympiádu z Mladej gardy